nginx virtual host ayarları (nginx vhost) -ubuntu

Nginx’in kurulumuna buradaki yazımızdan ulaşabilirsiniz : ubuntu nginx kurulumu (Ubuntu 12.04)

Sanal sunucu yani virtual host ayarlarının nasıl yapılacağına bakalım şimdi.

Örnek olarak, web sitelerimi barındırdığım dizin /home/khantunckale/sites
Bunun içerisinde test diye bir klasörümüz olsun, içerisinde de index.html olsun.

cd /home/khantunckale/sites
mkdir test
gedit test/index.html /*düzenleyip içine bişeyler yazalım*/

Amacımız, buradaki index.html dosyasını browserımız üzerinden http://www.test/ olarak çağırmak.

Şimdi nginx ayarlarını yapalım.

Önce ayarları yapmak için nginx’in sites-available klasörüne gidiyoruz.

cd /etc/nginx/sites-available

Default config dosyasının bir kopyasını oluşturuyoruz.

cp default test 

Ardından bu dosyayı bir editör ile açıp düzenleyelim. (gedit, nano vs.) Ben kendi ayarlarımı şu şekilde yaptım.

server {
  server_name www.test;
  access_log /home/khantunckale/sites/test/access.log;
  error_log /home/khantunckale/sites/test/error.log;
  root /home/khantunckale/sites/test/public_html;

  location / {
    index index.html index.htm index.php;
  }

  location ~ \.php$ {
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /host/web/emfw/public_html$fastcgi_script_name;
  }
}

server_name : sitemizi çağırdığımız adres.
root : sitenin index dosyasının olduğu dizin.
access_log ve error_log parametreleri de yukarıda göründüğü üzere loglarla ilgilidir.

Bu dosyayı kaydettiğiniz zaman, sitemiz sadece uygun durumda olur (available). Sitemizi aktifleştirmek için, sites-enabled klasörüne bir sembolink link yaratmamız gerekiyor. O yüzden şu komutu çalıştırmalıyız.

ln -s /etc/nginx/sites-available/test /etc/nginx/sites-enabled/test

Ardından da service nginx restart diyelim.

linuxta virtual host ayarları (apache virtual hosts settings)

Apache’yi yüklediğinizi varsayarak, sanal sunucu (virtual host) ayarlarını nasıl yapacağımıza bakalım.

Virtual host’un ne işe yaradığına kısaca değinecek olursak, tek bir apache web sunucusu üzerinde birden çok domain barındırmaya yarar. Tek bir IP adresi ile birden fazla domaine sahip oluruz. Buna da isim bazlı sanal sunucu (name-based virtual hosts) denir.

Farklı IP adresleriyle farklı domainlere sahip olmak (IP-based virtual hosts) için ayrı bir konfigürasyon gerekmektedir. Biz şimdi isim bazlı sanal sunucular dediğimiz ayarlara bakalım.

İlk olarak yaptığımız web sitesi çalışmalarını tutacağım klasör yolu; /home/khantunckale/sites/ . Yazının devamında web sitelerini barındıracağım klasör burası olacak, kendi çalışmalarınızı nerede barındıracaksanız dosya yolunu ona göre ayarlayınız.

/home/khantunckale/sites/ klasörü içine test adında bir klasör oluşturuyoruz.

sudo mkdir sites/test

Daha sonra deneme amaçlı olarak test klasörü içerisinde bir tane index.html oluşturalım.

sudo gedit sites/test/index.html

Editörümüzde basit bir html dosyası oluşturduktan sonra kaydedip kapatıyoruz. Şimdi test klasörü içerisindeki index.html dosyasını browserımızdan http://test/ olarak nasıl çağıracağımızı ayarlayalım.

Apache ayarlarını yapmak için ilk olarak /etc/apache2/sites-available klasörü içerisindeki default dosyasındaki ayarları test adında başka bir dosyaya kopyalıyoruz.

cd /etc/apache2/sites-available
/* terminalde işlem yapacağımız dizini değiştiriyoruz */

sudo cp default test
/* default dosyasını cp komutu ile test dosyasına kopyaladık */

Şimdi test dosyasını açıp, default dosyasından farklı olması gereken yerleri düzenliyoruz.

sudo gedit test

Değiştireceğimiz satırların hangileri olduklarını inceleyelim. Öncelikle ServerAdmin satırının hemen altına ServerName test satırını ekliyoruz. Bu bizim browser üzerinden siteyi çalıştıracağımız isimdir, default dosyasında bu satır yok.

İkinci değiştirmemiz gereken satır DocumentRoot /var/www satırı. Biz burada /var/www yerine web uygulamamızı nerede barındıracaksak o klasörün yolunu yazıyoruz. Bizim örneğimizde bu klasör /home/khantunckale/sites/test

Üçüncü olarak değiştirmemiz gereken satır ise Directory /var/www/ satırı. Burayı da bir önceki değişikliği yaptığımız satırdaki gibi /var/www/ kısmını /home/khantunckale/sites/test/ olarak değiştiriyoruz. Şimdilik bu test dosyasında başka bir değişikliğe ihtiyacımız yok. Değiştirdiğimiz satırları kod olarak da yazayım.

ServerName test /*Bu satır default dosya içerisinde yok*/
/*Browserımızdan hangi isimle çağırmak istiyorsak ServerName olarak onu yazıyoruz */

DocumentRoot /home/khantunckale/sites/test /*Bu satır default olarak /var/www şeklinde.*/
/*Bunu biz web uygulamamızın bulunduğu klasör olarak değiştiriyoruz, bizim örneğimizde /home/khantunckale/sites/ */

Directory /home/khantunckale/sites/test/ /*Bu satır default olarak /var/www şeklinde.*/
/*Bunu da /home/khantunckale/sites/test/ olarak değiştiriyoruz */

Şimdi gelelim bilgisayarımızın /etc/hosts dosyasında yapacağımız değişikliklere.

Öncelikle terminalde bulunduğumuz dizini değiştirmek için cd ~ yapıp enterlıyoruz (böylece en üst dizine geçiyoruz.).
Sonrasında sudo gedit /etc/hosts diyerek metin editörümüzde bu dosyayı açıyoruz.

Dosyanın içerisinde

127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	ubuntu.ubuntu-domain	ubuntu

satırının altına 127.0.0.1 test satırını ekliyoruz ve kaydedip kapatıyoruz.

Yapmamız gereken son bir işlem daha var. Yaptığımız sitenin domainini apache’ye bildiriyoruz. Ardından da apache’yi restart ediyoruz.

sudo a2ensite test

sudo /etc/init.d/apache2 reload

Artık browserımızın adres satırına http://test/ yazdığımızda /home/khantunckale/sites/test/ klasörü, dolayısıyla onun içerisindeki index.html dosyası açılacak.